Nkosi Sifundise Ukukhuleka By Sipho Ngobese

R 90.00

Seller : Amse7r0h

Nkosi Sifundise Ukukhuleka By Sipho Ngobese

Kule ncwadi yakhe ucacisa ngobumqoka bokukhuleka nangezindlela okuyizona ezamukelekile ekukhulekeni kuNkulunkulu. Lo mbhalo ukucacisa ngokusobala ukuthi umbhali wawo uyalelwa kakhulu emandleni omkhuleko, yonqobo nje uma umuntu eya ngendlela efanele kaNkulunkulu.

Lena yincwadi edingwa yiwo wonke umuntu osenkolweni yobu Krestu ukuba ayifunde ukuze aqonde kabanzi ngomkhuleko. Yingakho wonke amavesi asetshenziswe lapha ecashunwe ebhayibhelini njengoba kuyiwona mqulu osetshenziswa ngabenkolo yobuKrestu

12 in stock

Categories: ,